خط آزاد » شعر » رسول صحرانورد: شبیه ب


تفاق مضحکی افتاده است

اتفاقی نیفتاده است البته

و همین مضحک‌ترش می‌کند

 

اتفاق نمی‌افتد

اتفاق انداخته می‌شود

 

چه فکر می‌کند کسی که اتفاق را می‌اندازد؟

کجا می‌اندازد؟

اتفاق نخواهد افتد

اتفاق نخواهد افتاد

اتفاق

همین‌طور روی هوا می‌چرخد

نگاه کن عزیز من

چه اتفاقاتی قرار بود بیفتد و نیفتاد

و همان‌طور روی هوا ماند

همان‌طور روی هوا مانده است

و می‌چرخد

بالای سر ما می‌چرخد

و سر آخر

اگر اتفاق دیگری نیفتاده باشد

نزدیک‌تر می‌آید

روی صورت می‌افتد

مثل هیچ چیز که روی هر چیز دیگری می‌افتد

روی چشم‌ها

روی میز توالت

روی صفحة گوشی

روی هیچ چیز

هیچ چیز می‌افتد

 

همه چیز مضحک شده است

بدون آن که اتفاقی افتاده باشد

بدون آن که حتا مضحک‌تر شده باشد

و همین مضحک‌ترش می‌کند

 

چه فکر می‌کند کسی که تا این اندازه مضحک شده است؟

چه‌قدر مضحک شده است؟

دیگر هیچ چیز مضحک نخواهد بود

 

نگاه کن عزیز من

روی هوا فکر می‌کنند و حرف می‌زنند

فکر می‌کنند اتفاقی افتاده است

حرف می‌زنند

نمی‌گذارند فکری نشده، حرفی نزده مانده باشد

بعد جلو می‌آیند

در حالی که گوشة آسمان را به یک‌دیگر نشان می‌دهند

و مفِ کوچک‌ترین اتفاق‌ها

اتفاق‌هایی که هرگز نیفتاده است

اتفاقاتی که امکان نداشت بیفتند

اتفاقات نیفتادنی

گوشة چشم‌های‌شان نشسته است

 

آیا نمی‌شد زبان را به خارج فرستاد؟

راه نداشت که از آن روغن گرچک بگیرند؟

ممکن نبود به آن عطر عربی بزنند و توی مهمانی‌ها از آن استفاده کنند؟

اما عزیز من

نگاه کن ببین چه‌طور چیزی نمی‌آید سر زبان

حتا سر زبان هم نمی‌آید

آن‌وقت معلوم نیست از کجا می‌آورند؟

معلوم است البته

سنگینیِ اتفاقاتی نیفتاده همه چیز را در هم می‌شکند

خرد می‌کند

به خردترین شکل ممکن درمی‌آورد

و خردترین شکل‌ها

بگذار دست‌کم این را بگویم

چیزی شبیه ب می‌شود

شبیه چ

شبیه ک

و چندان اتفاق نمی‌افتد

که همه‌چیز خردوخاکشیر

حرف می‌شود

به هم می‌چسبد

زبان باز می‌کند

و علیهِ ... شهادت می‌دهد

 

چرا باید مضحک بود؟

چرا حتا نمی‌توان مضحک بود؟

چه‌طور می‌توان مضحک‌تر از این بود؟

 

با من باشد

هیچ کاری نمی‌کنم

همین‌طور می‌نشینم نگاه می‌کنم

فکر می‌کنم

اگر آن همه اتفاق روی من افتاده بود

آن همه اتفاق که روی هوا مانده است

حتا جایی برای فکر کردن هم باقی نمی‌گذاشت

 

جایی برای افتادن روی زمین نمانده است عزیز من

چه فکر می‌کند کسی که هنوز دارد فکر می‌کند

این‌ها که اتفاق نیست

هیچ چیز دیگر هم اتفاق نخواهد بود البته

۲۵ آبان ۱۳۹۵
تماس