خط آزاد » شعر » یک قطعه شعر/سهند آدم عارف

 این کار را بکنم؟


وقتی مگس روی شهد شفتالو می نشیند


این دختره را قل بدهم؟


بلدم قل بدهم این دختره را


این کار را بکنم؟


کجای فرفره را ببنیم؟


شهد شفتالو را بپلکانم


روی چروک های این زن، چروک های آن زن


                                                               چروک های هر زن


 


دماغه های یوگسلاوی سبز شده اند


دماغه هایم را یوگسلاوی بکنم روی مگس های این دختره؟


مگس های این دختره را بپرانم؟


قل می دهم این دختره را


این دختره را بلدم قل بدهم


 


...خانه بیایم


مادرم را قل بدهم


 


---- کجا بودم کولر عزیز!؟ دور از تو بودم

۹ تیر ۱۳۸۶
تماس