خط آزاد » شعر » اسماعیل سراب: اهمیت قاتل در جامعه

شکستگی بوی گل داده
چرا که از جای شکستگی گل روئیده
شخص ایستاده شده بر سختی‌ها و مشکلات زندگی‌اش
هنگامی که عضو از گردنش خطا خورده
خون داده
از وجودش عرق کرده
و سپس که مور و ملخ خود را انداخته‌اند به محصول انسانی‌اش
تعداد زیادی از خزندگان مفید را یله کرده به دریچه‌ی رگ‌هایش
نعره زده و موجودات بیشتری را خبر کرده
و آن نعره و آن خون جوانه زده
گل کرده
دانه و میوه داده
تا دیگران هم بیایند و دست بردارند از مردن
و از گذاشتن خویش به حالت طبیعی
ولی اما قاتل بوده که خود را انداخته‌ است به این کار
او بوده که مبدا کار شده
شروع کرده به خاتمه‌دادن
شروع کرده به گرفتن آشوب در دست‌های نحیف‌اش
و گرفتن عنان آرامش برای نگهداری از خودش
او گفته که من به شخص کار ندارم
بلکه به محصول شخص کار دارم
اینکه از او به من و خلق خدا چی می‌پاشد؟
آدم هم از شرم می‌میرد هم از گرسنگی
هم از درد می‌میرد هم از حادثه
ولی آنکه به قتل می‌رسد پیش از مردنش او را به چیزی مفید تبدیل کرده‌اند
هنگامی که شکافته می‌شود
و مرمی به پیش می‌روددر اعضای مهم بدنش
آن اعضایی که اگر شکافته نشوند نگه‌اش می‌دارند تا فرسوده شود
هنگامی که جانش را از اصل تکان می‌دهد
و جریان امید را به مسیر دیگری می‌اندازد
وقتی هلهله می‌اندازد به میان موجودات منتظر
آنگاه این منم که اهمیت پیدا کرده‌ام
منی که کمین کرده بودم به تنهایی
در زمانی که کس دیگری کمین نکرده بود
منی که از پس کوچه‌های دروازه قندهار
به پشت موتور
دوپُشته
گاهی خروشان و گاهی هراسان
به دنبال شکار خویش دویده‌ام
اگر ایستاده شد، ایستاده شدم
اگر برفت، برفتم
اجازه دادم تا شکار بخرامد و آرام بگیرد در نقطه‌ی پنهان زندگی‌اش
جایی که به وسیله‌ی ادامه‌دادن زندگی‌اش به آن رسیده بود تا تصاحب‌اش کند
و من اجازه دادم‌اش
و کمک کردم
با شکافتن‌اش
با فرستادن مرمی از راه سینه‌اش به اعضای مهم
و تکان خوردنش برای جان‌دادن
و تکیه دادنش به یکی از پله‌های درِ خانه‌اش
و فرورفتن در به اعماق خانه‌اش
و فرورفتن مقتول به دنبال آن
و انا الیه راجعون
به معنای این که زین پس
ما موریم و آرام گرفته‌ایم در گل‌هایت
تغذیه کرده‌ایم از دانه‌ها و میوه‌هایت
همراه تو هستیم
آن دم که به فساد می‌غلتی
و احتیاج داری استقبالت کنیم
28/3/1395
---------------------------------------------------
خطا خورده – جدا شده
چی می‌پاشد؟ – چی می‌رسد؟
دروازه قندهار – منطقه‌ای در شهر هرات
مرمی – گلوله

۸ تیر ۱۳۹۵
تماس